BU'UURA MOOTUMMAAN FEDERAALAA MOOTUMMAA NAANNOLII KEESSATTI GIDDU-LIXAA TA'UU DANDA'U ILAALCHISEE

Bu'uura Mootummaan Federaalaa Mootummaa Naannolii Keessatti Giddu-lixaa Ta'uu Danda'u kanaan wal-qabatee seerri raawwii qabu labsii lakk.359/2003 dha. Labsiin kunis sababoota armaan gadii SADIITIIN federaalli dhimmoota naannoo keessa seenuu akka danda'u haal-dureewwan barbaachisoo ta'anii wajjin tuma. ISAANIS:-

1) Inni jalqabaa "NAGEENYI NAANNICHAA YOO BOORA'EE MOOTUMMAAN NAANNICHAAS NAGEENYA KABACHIISUU HIN DANDA'U JEDHEE AMANUUN FUDHATE" dha. Sababni kunis raawwii qabaatee mootummaan federaalaa dhimma naannoo keessa seenuu kan danda'u "PREZIDAANTIIN NAANNICHAA YKN CAFFEEN MOOTUMMAA NAANNICHAA" nageenya kabachiisuu dadhabneerra waan ta'eef federaalli haa seenu jechuun muummee ministeera biyyichaatti karaa ministeera federaaliitiin yoo iyyata galfatan QOFA dha. (Labsicha keewwata 3-6)

2) Lammaffaa, "MIRGOONNI NAMOOMAA NAMOOTA NAANNICHA KEESSA JIRAATANII KAN SARBAMEE FI MOOTUMMAAN NAANNICHAA QAAMA SARBE HAQATTI DHIHEESSUUF OSOO HIN YAALIN HAFEE KUNIS KAN RAGAA QABATAMAAN DEEGGARAMEE BIRA GAHAME YOO TA'E" dha. Kun kan qoratamu mana maree uummataa federaal kan qoratamu yoo ta'u; manni maree gumii qorattootaa miseensota mana marichaa hundeessuu dhimmichi akka qoratamu taasisa. Gabaasi gumicha irraa dhihaatus kanneen armaan gadii ragaa qabatamaa irratti hundaa'uun yoo hin agarsiifne dhimmichi kufaa ta'a. 1ffaa, mirgoonni namoomaa kan sarbaman ta'uu agarsiisuu qaba; 2ffaa, namoota mirga jedhame sarban kana adda baafachuu qaba; 3ffaa, mootummaa naannichaan dhimmichaaf furmaata kennuuf yaalii godhameef tarkaanfiiwwan fudhataman sirriitti gabaasuu qaba; 4ffaa, dhumarrattis, naannichi namoota mirga sarbe jedhan haqatti dhiheessuu kan hin dandeenye ta'uu sababaa waliin gabaasuu qaba. Manni marichaas gabaasa kana mana maree federeeshinii waliin dhagahuun wantichi dhugumaan qabatamaa yoo ta'ee dhimmichi akka sirratuuf MOOTUMMAA NAANNICHAAF QAJEELFAMA KENNA. Asirratti kan isin hubachhuu qabdan manni marichaa qajeelfama qofa kenna malee federaalli dhimma naannoo keessa akka seenu hin taasisu. (Labsicha keewwata 7-11)

3) Dhumarrattis, MOOTUMMAAN NAANNOO SIRNA HEERA MOOTUMMAAF BALAA TA'U IRRATTI QABATAMAAN KAN HIRMAATE YOO TA'E dha. Balaa kan jedhaman kunis: 1) mormii rasaasaa (armed upraising), 2) walitti bu'iinsa naannoolee karaa nagaa balleessuun (using non-peaceful ways) hiikuu yaaluu; 3) nagaa fi nageenyummaa (peace and security) mootummaa federaalaa jeequu (kun maal jechuu akka ta'e labsicha keessatti hin ibsamne...garuu dhimmoota aangoo federaalaa ta'uun Heeraan tumaman keessa naannoleen yeroo seenan jechuun dhiphifamee hiikamuu qaba); fi 4) qajeelfama mana maree uummataa federaalaatiin naannoof kenname kabajuu dhiisuu (armaan olitti kan sababa 2ffaa irratti kaayame jechuu dha) dha. Kunis kan raawwii qabaatu Manni Maree Federeeshinaa gumii qorattootaan sirriitti qoratee dhugummaan isaa raggaasifame dha. Dhugaa ta'uun yoo raggaasifame qofa ammoo MAnni marichaa naannichatti mootummaan yeroofii (provisional administration) akka hundaa'u taasisuun federaalli akkka naannicha bulchu taasisuu haala itti danda'u uumuu danda'a. Kunis prezidaantii naannichaa dabalatee hojjettoota mootummaa naannichaa hidhuuf carraa banuuf ta'uu isaa labsichi ni kaa'a. (Labsicha keewwata 12-17)

Horaa Bulaa!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.