Beenishaangul/Gumuz

Seerota Mootummaa Naannoo Beenishaangul/Gumuz

Mootummaan Naannoo Beenishaangul/Gumuz mootummoolii naannoo Itoophiyaa keessaa isa tokko dha. Mootummaan naannichaa qaama seera baaftuu, seera raawwachiiftuu fi seera hiiktuu qaba. Manni Maree Uummataa Naannoo Beenishaangul/Gumuz qaama seera baaftuu olaanaa Mootummaa Naannichaa dha. Manni maree kunis bu’uura Heera Itoophiyaa keewwata 52 fi 55tiin dhimmoota aangoo naannichaa keessa jiran irratti labsiiwwan ni tuma. Manni Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Beenishaangul/Gumuz labsiiwwan tumaman raawwachiisuuf dambiiwwan ni tuma.

Afan Oromo