Yaada haaraa dabali

Hojjettoota Qoqqobbii Irratti Hirmaachuu Hindandeenye, Jooornaalii Seeraa Itoophiyaa, Jildii 4ffaa Lakk. 1. Fuula 167-175 (Robert C. Means (1967)) (Afaan Ingiliffaan)

Afan Oromo

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.