Waliigalteewwan Qaamolee Bulchiinsaa Itoophiyaa, Jooornaalii Seeraa Itoophiyaa, Jildii 4ffaa Lakk. 1. Fuula 143-153 (Rene David (1967)) (Afaan Ingiliffaan)

Afan Oromo

Yaada haaraa dabali

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.