EthioLex.Com | Follow the Following Links to Download Oromia Proclamations | Labsiiwwan Oromiyaaf Qajeeltuuwwan Hordofi

Labsii Lakk. 203-2009 – Labsii Bulchiinsa Taaksii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Bahe
Labsii Lakk.196-2008–Labsii Magaalota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiidhaan Hundeessuuf Bahe Lak. 195/2008 Fooyyessuuf Bahe (Afaan Oromoo, Amaariffaa fi Ingiliffaan)
Labsii Lakk 182 – 2005 - Labsii Kenniinsa Hayyamaafi Bulchiinsa Abukaatoofi Barreessitoota Dhimma Seeraa Mootummaa Naannoo Oromiyaa
Labsii Lakk 181 – 2005 - Labsii Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa
Labsii Lakk 180 – 2005 - Labsii Abbaa Taayitaa Misooma Jallisii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe
Labsii Lakk 179 – 2005 - Labsii Ejansii Misoomaafi Manaajimantii Lafa Magaalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe
Labsii Lakk 178 – 2005 - Labsii Misooma Eegumsaafi Ittifayyadama Qabeenya Qurxummii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Bahe
Labsii Lakk 177 – 2005 - Labsii To’annoo Faalama Naannoo Mootummaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Bahe
Labsii Lakk 176 – 2005 - Labsii Sakatta’iinsa Dhiibbaa Naannoo Mootummaa Naannoo Oromiyaa
Labsii Lakk 175 – 2005 - Labsii Abbaa Taayitaa Galiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe
Labsii Lakk 174 – 2004 - Labsii Gamoo Mootummaa Naannoo Oromiyaa
Labsii Lakk 173 – 2004 - Labsii Labsii Baajata Hojiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Bara 2005tiif Labsame
Labsii Lakk 172 – 2004 - Labsii Dabalata Baajata HojiiwwanMootummaa Naannoo Oromiyaa Bara 2004tiif Labsame
Labsii Lakk 170 – 2004 - Labsii Qaamota Raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Aangoo fo Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe Lakk 163-2003 Fooyyessuuf Bahe
Labsii Lakk 169 – 2003 - Labsii Qabeenyi Ittiin Beeksifamuu fi Galmaa’u Murteessuuf Bahe
Labsii Lakk 168 – 2003 - Labsii Gumii Calaltuu Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuu Aangoo fi Hojimaatasaa Murteessuuf Bahe
Labsii Lakk 167 – 2003 - Labsii Komiishinii Hiikaa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuu Aangoo fi Hojimaatasaa Murteessuuf Bahe.pdf
Labsii Lakk 166 – 2003 - Labsii Baajata Bara 2004 Hojiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaatiif Labsame
Labsii Lakk 165 – 2003 - Labsii Baajata Dabalataa Bara 2003 Hojiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaatiif Labsame
Labsii Lakk 164 – 2003 - Labsii Dhaabbata Sabquunnamtii oromiyaa Hundeessuuf Bahe Labsii Lakk 113-1998 Fooyyessuuf Bahe
Labsii Lakk 163 – 2003 - Labsii Qaamota Raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiidhaan Gurmeessuu fi Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe
Labsii Lakk 162 – 2003 - Labsii Labsii Qaamolee Raawwachiiftuu Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromyaa Irra Deebi’uun Gurmeessuufi Aangoofi Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe
Labsii Lakk 161 – 2002 - Labsii Mirgaa fi Faayidaalee Muudamtoota Mootummaa Filatamtoota Uummataa fi Abbootii Seeraa Ittigaafatamummaa Irraa Ka’an Murteessuuf Bahe
Labsii Lakk 160 – 2002 - Labsii Sirna To’annoo Qulqullinaa fi Daldala Buna Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Bahe
Labsii Lakk 157 – 2002 - Labsii Sirna Bittaa fi Bulchiinsa Qabeenya Mootummaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Bahe
Labsii Lakk 156 – 2002 - Labsii Bulchiinsa Faayinaansii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk 88-1997 Irra Deebiidhaan Fooyyessuuf Bahe
Labsii Lakk 155 – 2002 - Labsii Walqunnamtii Mana Maree Aanaafi Mana Murtii Aanaa Jidduu Jiru Murteessuuf Bahe
Labsii Lakk 154 – 2002 - Labsii Mana Hojii Odiitara Muummichaa Oromiyaa Irra Deebiidhaan Dhaabuuf Bahe
Labsii Lakk 152 – 2001 - Labsii Akkaataa Hundeeffamaafi Bulchiinsa Dhaabbilee Tajaajila Bishaan Dhugaatii Baadiyyaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Bahe
Labsii Lakk 151 – 2001 - Labsii Baajata Hojiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Bara 2002tiif Labsame
Labsii Lakk 150 – 2001 - Labsii Baajata Dabalataa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Bara 2001tiif Labsame
Labsii Lakk 149 – 2001 - Labsii Manneen Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Bulchuu Mirga Dabarsuufi Raawwannaa Isaa Murteessuuf Bahe Lakk 122-1999 Fooyyessuuf Bahe
Labsii Lakk 148 – 2001 - Labsii Sirna Gabaa Gogaafi Kallee Mootummaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Bahe
Labsii Lakk 147 – 2001 - Labsii Biiroo Lafaaf Eegumsa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe
Labsii Lakk 146 – 2001 - Labsii Ejensii Hojiiwwan Misooma Intarpiraayzii Maaykiroofi Xixiqqaa Oromiyaa Hundeessuuf Bahe
Labsii Lakk 143 – 2001 - Labsii Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa Irra Deebi’uudhaan Hundeessuuf Bahe
Labsii Lakk 142 – 2000 - Labsii Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraa Oromiyaa Irra Deebi’anii Dhaabuuf Bahe
Labsii Lakk 141 – 2000 - Labsii Manneen Murtii Oromiyaa Irra Deebi’anii Hundeessuuf Bahe Mootummaa Naannoo Oromiyaa
Labsii Lakk 140 – 2000 - Labsii Baajata Hojiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Kan Bara 2001
Labsii Lakk 139 – 2000 - Labsii Baajata Dabalataa Hojiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Kan Bara 2000

Pages