EthioLex.Com | Oromia Regulations

Dambii Lakk.194-2009 – Dambii Too’annoo Nageenya Tiraafikaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa
Dambii Lakk. 193-2009 – Dambii Mirkaneessa Gahumsa Konkolaataa fi Dhiyeessa Tajaajila Geejjibaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Bahe
Dambii Lakk.161-2005 – Dambii Ittiin Bulmaata Abbootii Alangaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiidhaan Fooyyessuuf Bahe (Afaan Oromoon)
Dambii Lakk. 155-2005 – Dambii Lafa Magaalaa Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Liiziin Bulchuuf Bahe (Afaan Oromoon)
Dambii Lakk.143-2004 – Dambii Geejjibaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiidhaan Murteessuuf Bahe (Afaan Oromoon)
Dambii Lakk. 128-2002 – Dambii Lafa Magaalota Oromiyaa Keessatti Liiziidhaan Kennamuu fi Kiraan Bulu Irra Deebiidhaan Murteessuuf Bahe (Afaan Oromoon)
Dambii Lakk 2 - 1998 Dambii Akkaataa Gurmaawina Hojmaata Naamusa Miseensotaa fi Sirna Walgahii Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Bahe
Dambii Lakk 3 - 1998 Dambii Akkaataa Gurmaawina Hojmaata Naamusa Miseensotaa fi Sirna Walgahii Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Bahe Lakk 2-1998 Irra Deebiin Murteessuuf Bahe
Dambii Lakk 17 - 1993 Dambii Kiraa Taappellaa Beeksisaa Magaalaa Alatti Dhaabbatu Murteessuuf Bahe
Dambii Lakk 37 - 1996 Dambii Gibira Galii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa
Dambii Lakk 128 - 2002 Dambii Lafa Magaalota Naannoo Oromiyaa Keessatti Liiziidhaan Kennamu fi Kiraan Bulu Irra Deebiidhaan Murteessuuf Bahe
Dambii Lakk 139 - 2004 Dambii Deeggarsa Misooma Intarpraayizoota Maaykiroo fi Xixiqqaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk 81-1999 Irra Deebi’uudhaan Fooyyessuuf Bahe
Dambii Lakk 151 - 2005 Dambii Bulchiinsaa fi Ittifayyadama Lafa Baadiyaa Naannoo Oromiyaa
Dambii Lakk 160 - 2005 Dambii Bulchiinsa Hojjettoota Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Mootummaa Naannoo Oromiyaa