EthioLex.Com | Tigray National Regional State Laws

Seerota Mootummaa Naannoo Tigraay

Mootummaan Naannoo Tigraay mootummoolii naannoo Itoophiyaa keessaa isa tokko dha. Mootummaan naannichaa qaama seera baaftuu, seera raawwachiiftuu fi seera hiiktuu qaba. Manni Maree Uummataa Naannoo Tigraay qaama seera baaftuu olaanaa Mootummaa Naannichaa dha. Manni maree kunis bu’uura Heera Itoophiyaa keewwata 52 fi 55tiin dhimmoota aangoo naannichaa keessa jiran irratti labsiiwwan ni tuma. Manni Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Tigraayis labsiiwwan tumaman raawwachiisuuf dambiiwwan ni tuma. Akkasumas Biiroowwan Sektaraa, Komooshinoonnii fi Ejensiiwwan Mootummaa Naannichaa seerota bahan raawwachiisuuf qajeelfamoota raawwii ni baasu.

Heerri Itoophiyaa keewwata 5(3) jalatti Mootummoonni Naannolee afaan hojii naannoo isaanii ilaalchisuun seera tumachuu ni danda’a jedha. Haaluma kanaan Afaan Tigriffaa afaan hojii Mootummaa Naannoo Tigraay ta’uun isaa Heera Tigraay keewwata 5 jalatti tumamee jira. Kanaaf, Tigraay keessatti falmiiwwan Mana Murtii Afaan Tigriffaan geggeeffama. Dabalataanis, labsiiwwan dambiiwwanii fi qajeelfamoonni raawwii Afaan Tigriffaan maxxanfamu. Seeronni naannichaas kan maxxanfaman Nagaarit Gaazexaa Tigraay irratti dha.

Labsiiwwan, dambiiwwan fi qajeelfamoonni raawwii naannoo Tigraayiin tumamaman seerota Itoophiyaa iddoo hundatti raawwii qaban waliin ta’uun sirna seeraa naannoo Tigraay keessatti raawwii qabaatan ta’u.

Fuula kana irratti seeronni naannichaa fi barruuleen isaan ilaalchisuun barreeffaman guutummaan akka dhihaataniif kan isin bira jiru teessoo keenyaan yoo nuuf ergitan hedduu isin galatoomfanna.

Seeronni Naannoo Tigraay baayyinaan walitti qabamuun jildeeffamanii waan jiraniif dhaqqabamummaa fooyya'aa qabu. Seerota kanas arguufis ta’e buufachuuf liinkii armaan gadii hordofaa:

Afan Oromo

Pages